Make your own free website on Tripod.com

mamsha.com

Tayutay
Home
Essay Criteria
Mangrove Planting Important Documents
Debate Criteria
Powerpoint Criteria
Kapayapaan
KABATAAN
Tayutay
Tanging Pamana
Halimbawa ng Silabus (Syllabus)
Pang - Uri (Kayarian at Kaantasan)
Pagpapalwawak ng pangungusap
Iba't Ibang Pagpapahayag
Paglalarawan
Paglalahad
Pangangatwiran
Talumpati
Noli Me Tangere
Pangungusap at kayarian
Pang-abay
Ponemang Suprasegmental
Pagbabagong Morpoponemiko
Tungkol kay mamsha
Favorite Links
Tawagan ako
Pamilya ko
Vacation Photo Album
Pangatnig
Pang - uri
Wastong Gamit ng Salita

Talinhaga – mula sa salitang “talino” at “hiwaga” o ”tali” at “hiwaha” ang ibig sabihin ay

                     isang pahayag na hindi tahasang  ibinibigay ang kahulugan. (Nakatago o

                     hindi lantad)

Tayutay – isang uri ng matalinhagang pahag.

 

IBA’T IBANG URI NG TAYUTAY

A. PAG-UUGNAY O PAGHAHAMBING

1.      Simili o Panulad (Simile) – naghahambing sa dalawang magkaibang bagay sa di-tahasang paraan. Ginagamitan ito ng mga salitang pantulad tulad ng mga sumusunod:

tulad ng                       mistulang                    kamukha ng       

tila                               parang                        tulad ng              

anaki’y                       gaya ng                    kawangis

Halimbawa: Tila porselana ang kutis ni Celia. (porselana at kutis)

2.      Metapora o Pawangis (Metaphor) – naghahambing ng dalawang magkaibang bagay sa   tahasang paraan. Hindi na gumagamit ng mga salitang pantulad. 

 

Halimbawa: Ikaw ang apoy na sumusunog sa aking puso. (ikaw at apoy)

3.      Alusyon  - nagbibigay – saanggunian mula sa kasaysayan, panitikan, pulitika, bibliya at iba pang aspekto ng buhay ng tao.

 

Halimbawa: Pinaniwala niya ang mga tao na siya ang kanilang tagapagligtas

                    mula sa  delubyo.

 

4.      Metonomiya – pagpapalit – tawag ng isang bagay para sa isa pa.

Halimbawa: Ang ikalawang tahanan ng mga kabataan (tahanan – paaralan)

 

5.      Sinekdoke – nagbabaggit sa isang bahagi upang sakupin o tukuyin ang kabuuan.

Halimbawa: “Hanggang sa malibing ang mga buto ko”. (Buto – buong katawan)

 

B. PAGLALARAWAN

1.  Hayperbole (Hyperbole) – naglalabis sa paglalarawan ng mga bagay

            Halimbawa: ‘luha’y umaagos” (sobrang dami ng luha)

                                  Nadurog ang kanyang puso

 

 

2.  Apostrope – isang madamdaming pakikipag-usap sa isang tauhan na malayo,

                           patay na o  hindi kaharap na para bang nasa harap.

            Halimbawa: “Celiang talastas ko’t malabis na umid… dinggin mo ang tainga’t

                                    isip”.

 

3.      Ekslamasyon – isang paglalabas ng masidhing damdamin.

Halimbawa: Isa kang hanggal!

                     “Flerida’y tapos na ang tuwa”.

 

4.      Paradoks – naglalahad ng salungat sa likas (o karaniwan) na kalagayan o

                          pangyayari.

Halimbawa: Malayo ma’y malapit pa rin.

                    “Kung magbangis ka ma’t magsukab sa akin

                        Mahal ka ring lubha dini sa panimdim”

 

5.      Oksimoron – salita o lupon ng mga salita na nagsasalungat.

Halimbawa: Banal na demonyo

                     Bantang matanda

 

C. PAGSASALIN NG KATANGIAN

     Personipikasyon (Personification) – nagsasalin ng katangian ng tao sa mga bagay

                                                                 na abstrakto o mga walang buhay.

Halimbawa: Nagalit ang buwan sa haba ng gabi.

                     “Inusig ng taga ang dalawang leon.”

                     Sumasayaw ang mga dahon ng puno sa malamig na simoy ng

                     hangin.

 

D. PAGSASATUNOG

1. Onomatopiya – paggamit ng mga salitang may angkop na tunog

            Halimbawa: Kinakabog ang mga dibdib ng mga kalahok.

                                 “tinataghuy-taghoy na kasindak-sindak”

 

2. Aliterasyon – paggamit ng mga salitang magsintunog ang m,ga unang pantig.

            Halimbawa: Gumagalang gutay-gutay na gagamba

                                 ‘mabigla magtuloy mapatid hiningang mahina.”

 

3. Repitasyon – pag-uulit ng mga salita o parirala upang bigyang – diin ang isang

                            aspekto ng akda.

 

            Halimbawa: Ito nga! Ito nga! Itong nganga.

                                 Saan, saan, ay saan makikita ang bayani ng bayan?

                                                                                                                          S. Seraņa