Make your own free website on Tripod.com

mamsha.com

Paglalahad
Home
Essay Criteria
Mangrove Planting Important Documents
Debate Criteria
Powerpoint Criteria
Kapayapaan
KABATAAN
Tayutay
Tanging Pamana
Halimbawa ng Silabus (Syllabus)
Pang - Uri (Kayarian at Kaantasan)
Pagpapalwawak ng pangungusap
Iba't Ibang Pagpapahayag
Paglalarawan
Paglalahad
Pangangatwiran
Talumpati
Noli Me Tangere
Pangungusap at kayarian
Pang-abay
Ponemang Suprasegmental
Pagbabagong Morpoponemiko
Tungkol kay mamsha
Favorite Links
Tawagan ako
Pamilya ko
Vacation Photo Album
Pangatnig
Pang - uri
Wastong Gamit ng Salita

Ang Paglalahad ay isang anyo ng pagpapahayag na naglalayong mabigyang-linaw ang isang konsepto o kaisipan, bagay o paninindigan upang lubos na maunawaan ng nakikinig o bumabasa. Sa Pamamagitan ng paglalahad ay nagiging ganap ang pagkatuto ng isang tao dahil nabibigyan siya ng pagkakataong makatuklas ng isang ideya o kaisipan na makapaghahatid sa kanya ng kasiyahan at kalinawan sa paksang pinag-uusapan.
Itinituring din ang paglalahad bilang isang uri ng
pagpapaliwanag ng tao ukol sa mga bagay-bagay na may kaugnayan sa kanyang mga gawaing pangkomunikasyon.
Iba't ibang pamamaraan ang gamit ng tao sa paglalahad lalo't sa parang pasalita o pabigkas. Ngunit kapag ito ay sa paraang pasulat, mahalagang makita ang mga sumusunod upang maging epektibo sa bumabasa:
1. Gawing malinaw ang paksa at sikaping malinaw din
ang pagkasulat nito.
2. Gumagamit lamang ng mga salitan at pangungusap na
madaling maunawaan.
3. Sikaping maging maayos ang organisasyon.
4. Panatilihin ang makatawag pansin na simula, ang
mayamang bahagi ng katawan at kapana-panabik na
wakas.
5. Basahing muli ang isinulat at iwasto kung
kinakailangan.
6. Pumili ng angkop na pamagat at isulat sa gitnang
bahagi ng papel.

MGA KATANGIAN NG MAHUSAY NA PAGLALAHAD
1. Kalinawan - Malinaw ang paliwanag at angkop o tama ang
mga salitang ginagamit.
2. Katiyakan - Nakafokus lamang sa paksang tinatalakay at
tiyak ang layunin ng pagpapaliwanaga. Iwasan ang mga
bagay na di kaugnay sa tinatalakay.
3. Kaugnayan- magkaugnay ang mga pangungusap o talata.
4. Diin - binibigyang diin ang mga mahahalagang kaisipang
nais talakayin.

MGA BAHAGI NG PAGLALAHAD
1. SIMULA - nakatatawag-pansin; nakakaakit;
nakapupukaw;nakagaganyak at nakahahatak ng
kuryosidad.
Ilan sa mga halimbawa ng maaring simula:
a. Pagtatanong
b. Pagkukwento o Pagsasalaysay
c. Pagsipi o paghalaw ng isang saknong
d. Paggamit ng siniping pahayag
e. Dayalogo o usapan
f. Makatawag pansing pangungusap

2. Katawan o Gitna - binubuo ng talatang kinapalooban ng
mga pangunahin at pantulong na kaisipan upang maibigay
ang detalye sa isang paksa. Dapat magkaroon ng kaisahan,
kaugnayan at diin ang mga kaisipan para hindi malito ang
bumabasa.

3. Wakas - nag-iiwan ng isang impresyong titimo sa damdamin
at kikintal sa isipan ng mamababasa. gaya ng panimula,
ang paglalahad ay maaaring wakasan sa iba't ibang
paraan. Balikan ang talakay tungkol dito na naisa-isa na
sa mga naunang aralin.

MGA URI NG PAGLALAHAD

1. Pagbibigay Katuturan - napalilinaw nito ang pag-uunawa
sa kahalagahan ng isang bagay, tao, pangyayari, dinarama
o konsepto.

2. Pagsunod sa Panuto/pamamaraan
Halimbawa nito ang pagsunod sa isang recepi o paraan ng
paglaro ng isang uri ng laro.

3. Pangulong Tudling/Editoryal - nagpapahayag ng opinyon o
palagay ng editor ng isang pahayagan o magasin tungkol
sa napapanahong isyu.

4. Sanaysay - anyong panitikan na naglalahad ng kuru-kuro,
pananaw, paniniwala at damdamin ng manunulat, hango sa
kanyangkaranasan at sa inaakalang palagay niya sa
katotohanan.

5. Balita - naglalaman ng mga pang-araw-araw na pangyayari
sa loob at labas ng bansa.

6. Pitak - karaniwang makikita sa mga pahayagan o magazin.
Naglalaman ng reaksyon, kuru-kuro at pansariling pananaw
hinggil sa isang napapanahong isyu o pangyayaring
nagaganap sa kanyang paligid o sa iba pang pook.
Tinatawag din itong kolum.

7. Tala - paglilista ng mga bagay-bagay na dapat gawin o
tandaan.

8. Ulat - paglalahad ng mga kaisipan o kaalamang nakuha,
natutunan o nasaliksik mula sa binasa, narinig, nakita o
naranasan.

Enter content here

Enter supporting content here