Make your own free website on Tripod.com

mamsha.com

Halimbawa ng Silabus (Syllabus)

Home
Essay Criteria
Mangrove Planting Important Documents
Debate Criteria
Powerpoint Criteria
Kapayapaan
KABATAAN
Tayutay
Tanging Pamana
Halimbawa ng Silabus (Syllabus)
Pang - Uri (Kayarian at Kaantasan)
Pagpapalwawak ng pangungusap
Iba't Ibang Pagpapahayag
Paglalarawan
Paglalahad
Pangangatwiran
Talumpati
Noli Me Tangere
Pangungusap at kayarian
Pang-abay
Ponemang Suprasegmental
Pagbabagong Morpoponemiko
Tungkol kay mamsha
Favorite Links
Tawagan ako
Pamilya ko
Vacation Photo Album
Pangatnig
Pang - uri
Wastong Gamit ng Salita

Enter subhead content here

Pamantasan ng Ateneo de Zamboanga

Hayskul Yunit

Kagawaran ng Filipino

SILABUS SA FILIPINO

Taong Panuruan 2006 to 2007

I. Paglalarawan sa Kurso

Ang Filipino II ay pinagsanib na Wika at Panitikan. Itong silabus ay inihanda upang malinang at mahasa ang kasanayan at

kakayahan ng mga mag-aaral sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa at pagsulat sa Wikang Filipino. Ang silabus na ito ay magsisilbing

gabay sa guro ng Filipini II ng Mataas na Paaralan ng Pamantasan ng Ateneo de Zamboanga. Kinapalolooban ito ng mga kwento, tula,

talumpati, sanaysay, nobela at iba pang akdang saloobin, gawi, kilos at ugali ng Kabataang Filipino. Mithiin din nito ang paunlararin at

pagyamanin ang kalinangan at makatutulong sa pansarili sa pambansang kaunlaran.II. Panlahat na Layunin:

Ang Sekundaryang Filipino ay naglalayong matugunan ng mga hinihinging pangangailangan sa mga paksa, kaya ang mga mag-aaral ay inaasahang:Wika:

1. Nagagamit at nailalapat ang mga natamong kasanayan sa pakikinig;

2. Nagagamit at nailalapat ang mga kaalaman at kakayahan sa paglinang ng pangangailangang pangkomunikasyon;

3. Nauunawaan at nabibigyang - kahulugan ang nilalaman ng mga tekstong pasulat kabilang na ang mga tuluyanng pasalayasay, paglalarawan, paglahad at iba pang anyong palimbag;

4. Naipapakita ang pagkamasining at pagkamalikhain sa pamamagitan ng anyong pasulat;

5. Naisasaayos at nagagamit ang mga impormasyon at talang nalikom mula sa iba’ ibang lawak ng pag-aarral o pananaliksik;

6. Nagagamit at nailalapat ang mga natamong kaalaman at impoermasyon sa paggawa ng balangkas at iba pang pagsunod sa panuto o direksyon.Panitikan:

1. Napahahalagahan, napangangalagaan at nalilinag ang katangiang moral, ispiritual at iba pang kanais-nais na pagpapahalagang pangatauhan at mga kaisipan sa mga katutubong panitikan na matatagpuan sa kultura at lipunang Filipino;

2. Napayayaman ang karanasan sa pamamagitan ng mga akdang pampanitikan upang mapaunlad at mapalawak ang kasanayan at pananaw sa buhay;

3. Napuunlad ang kakayahan, kasanayan at natatamo ang kabuuang pag-ulad sa pamamagitan ng sining at panitikan;

4. Nalilinang ang kakayahanng kumilala ng mga katangiang pampanitikan sa pamamagitan ng mapanuringa pamamalagay at bukas na isipan.

BATAYANG AKLAT:

Baisa et al. Pluma II, Phenix Publishing House Inc., 2004

Florante at LauraMGA SANGUNIANG AKLAT:

Dominguez et al. Hiyas ng Lahi II, Vibal Publishing House, Inc. 2001

Anastacio et al. Ang Bagong Filipino Ngayon II, Bookmark Inc. 2002

Santiago et al. Makabagong Balarila, Rex Book Store, 1991

Cruz et al. Filipino sa Bagong Henerasyon II, Bookmark 2001

Web Site :

www.tagalog-dictionary.com

www.yehey.com

Batayan sa Pagbibigay ng Marka:

Final Grade:

Class Standing x 2 =Quarterly Exam

Class Standing: 3

Short Quiz - 20%

Long Test - 35%

Assign./SW - 5%

Sulatin - 15%

Talumpatian - 15%

Recitation - 10%IKATLONG MARKAHAN
Paksa Layunin Panahong Itinakda Karanasan/Istratehiya Repleksyon Aksyon Ebalwasyon

Kasarinlan ng Lahing Filipino

WIKA
Pandiwa
(Pokus at Pandiwa)
a. Natutukoy ang pangunahing kaisipan ng akdang nabasa;

b. Nakikilala ang mga pandiwa sa pangungusap;

c. Natutukoy ang kaibahan ng bawat aspekto at pokus ng pandiwa;

d. Nakapgbibigay ng mga halimbawa ng mga pandiwa sa bawat aspekto at pokus ng pandiwa;

e. Napapahalagahan ang aralin.

Limang araw
1. Preleksyon
Paghugot ng ilang mga pangungusap sa akadang natalakay

2. Lecturette

3. Malayang talakayan

4. Pagpapahalaga sa aralin

1. Bakit mahalagang pag-aralan ang mga pangdiwa? Ano ang nagagawa ng mga ito sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan?

Nagagamit ang mga napag-aralang aralin sa pang-araw-araw na pkikipagtalastasan.
 Malayang
talakayan

 Lecturette

 Pagsasanay

 Maikling
pagsusulit

17


Paksa Layunin Panahong Itinakda Karanasan/Istratehiya Repleksyon Aksyon Ebalwasyon

Paitikan
Tanging pamana
(Maikling Kwento)

Buod

a. Nabibigyang kahulugan ang mga mahihirap nasalita sa akda;

b. Nakikilala ang mga pangunahing tauhan sa kwento at nailalarawan ang bawat isa;

c. Nasusuri ang mga damdaming namamayani sa bawat tauhan;

d. Natatalakay ang katuturan ng pagbubuod;
e. Nakabubuo ng buod sa
kwentong nabasa;
f. Napapahalagahan ang
aralin.


Apat na Araw
1. Preleksyon
 Ano ang ibig sabihin ng Pamana?

2. Pagsagot sa Talasalitaan
Clustering

3. Round Robin With Talking Chips

4. malayang talakayan

5. Pagbubuod

6. Pagpapahalaga sa Aralin

1. Ano ang tunay na mahalagang mana ang makukuha ninyo mula sa inyong mga magulang at isalin sa darating mong mga anak?

Mapahalagahan ang edukasyon bilang pinakamahalagang pamana sa magulang at ibigay din sa mga anak.

 Malayang
Talakayan

 Clustering

 Round Robin
With Talking
Chips

 Maikling
Pagsusulit

 Buod
18
Paksa Layunin Panahong Itinakda Karanasan/Istratehiya Repleksyon Aksyon Ebalwasyon

Balagta -san
a. Naisasaulo ang piyesang napili para sa balgtasan;

b. Nababalik-aralan ang mga tuntuning dapat sundin sa pagbabalagtas;

c. Nabibigyang ng kaukulang marka ang pangtatanghal batay sa pamantayan sa pagtatanghal;

d. Nakapagtatanghal ng balagtasan sa klase;

e. Napaphahalagahan ang mga kasanayang nalinag sa proyekto balagtasan.

Dalawang araw
1. Preleksyon
Paglalahad sa layunin

2. Paglalahad sa
Pamantayan

3. Pagtatanghal ng Balagtasan at pagbibigay ng kaukulang Marka.

4. Pagpapahalaga sa aralin.1. Paano napaunlad ang iyong sarili sa pamamagitan ng proyektong ito?

Nakapagtanghal ng Balagtasan sa klase.

Malinang ang kasanayan sa Pagbabalagtasan.

 Pagtatanghal
ng Balagtasan
Paksa Layunin Panahong Itinakda Karanasan/Istratehiya Repleksyon Aksyon Ebalwasyon

Panitikan
Florante at Laura
(Awit at Corido)
a. Nakikilala ang mga tauhan sa awit at corido;

b. Naibibigay ang mga katangian ng bawat tauhan sa akda;

c. Nasusuri ang mga salitanmg may malalim na kahulugan;

d. Napapahalagahan ang bawat detalye ng akda.

Dalawang araw
1. Preleksyon
Pagtatanong

2.Pagsagot sa talasalitaan
 Clustering

3.Malayang talakayan
 Think – Pair – Share

5. Pagpapahalaga sa aralin

1. Hanggang saan mo ipaglalaban ang iyong pag-ibig sa iyong minamahal?

2. Paano natin maiuugnay ang aralin sa kasaysayan ng bansang Pilipinas?
Mapahalagahan ang bawat detalye sa akda.

Masusunod ang mga natatanging kaugalian ng Pilipino.
 Clustering


 Malayang
talakayan


 Think – Pair –
Share


 Maikling
pagsusulit

19
IKAAPAT NA MARKAHAN
Paksa Layunin Panahong Itinakda Karanasan/Istratehiya Repleksyon Aksyon Ebalwasyon

Panitikan

Sa Dulo man ng Daigdig
a. Nabibigayng kahulugan ang talasalitaan;

b. Nakikilala ang mga tauhan;

c. Natutukoy ang tiyak na detalye ng akda;

d. Naipapahayag ang sariling saloobin hinggil sa akdang nabasa;

e. Nakagagawa ng karikatura na nagpapakita ng tunay na kapayapaan.
Tatlong Araw
1. Preleksyon
Film Clip

2. Pagpapalawak sa talasalitaan
Cross word puzzle

3. Pagbasa sa akda

4. Round Robin with talking
Chips

5.Malayang talakayan

6.Pagpapahalaga sa aralin


1. Patunayan an gang kapayapaan ay magsisimula sa sarili, sa bahay, at sa paaralan.
Nakabubuo ng Karikatura na tumatalakay sa tunay nakapayapaan.


 Malayang
Talakayan

 Crossword
puzzle

 Round Robin
With talking
Chips

 Maikling
Pagsusulit
20Paksa Layunin Panahong Itinakda Karanasan/Istratehiya Repleksyon Aksyon Ebalwasyon

Panitikan

Ang katamaran ng mga Pilipino
(sanaysay)
a. Nabibigayng kahulugan ang mga mahihirap na salita sa sanysay;

b. Natutukoy ang tiyak na detalye ng sanysay;

c. Natatalakay ang mga mahahalagang kaisipang taglay ng akda;

d. Naiuugnay ang nilalaman ng sanaysay sa tunay na buhay;

e. Naibibigay ang mensahe ng may akda sa mga manbabasa ay nakapagbibigay ng sariling reaksyon ukol dito.
Dalawang Araw
1. Preleksyon
Think – Pair –Share

2. Pagsaot sa talasalitaan

3. Malayang talakayan

4. Venn Diagram

5. Pagpapahalaga sa aralin.
1. Paano mauunlad
ang ating bansa?
sino ang unang
kikilos para dito?

2. Kaano kahalaga ang kasipagan ng bawat mamamayan sa bansa?
Maging masipag sa lahat ng pagkakataon.

Masimulan ang kaunlaran ng bansa sa sarili.
 Malayang
Talakayan

 Think-Pair-
Share

 Venn Diagram

 Minarkahang
pagsusulit
21

PAUMANHIN: DAPAT ITO AY NASA LOOB NG TABLE NGUNIT HINDI KO MAILALAGAY PATI ANG TABLE DITO. HINDI KO ALAM BAKIT HINDI PWEDE AT HINDI KO PA ALAM PAANO.