Make your own free website on Tripod.com

mamsha.com

Pangatnig

Home
Essay Criteria
Mangrove Planting Important Documents
Debate Criteria
Powerpoint Criteria
Kapayapaan
KABATAAN
Tayutay
Tanging Pamana
Halimbawa ng Silabus (Syllabus)
Pang - Uri (Kayarian at Kaantasan)
Pagpapalwawak ng pangungusap
Iba't Ibang Pagpapahayag
Paglalarawan
Paglalahad
Pangangatwiran
Talumpati
Noli Me Tangere
Pangungusap at kayarian
Pang-abay
Ponemang Suprasegmental
Pagbabagong Morpoponemiko
Tungkol kay mamsha
Favorite Links
Tawagan ako
Pamilya ko
Vacation Photo Album
Pangatnig
Pang - uri
Wastong Gamit ng Salita

Pangatnig

Pangatnig – ang tawag sa mga katagang nag-uugnay sa 

                    magkasunod na salita, parirala, o sugnay.

 

Dalawang pangkat ng Pangatnig:

1.        nag-uugnay ng dalawang magkatimbang na salita, parirala, o

     sugnay na kapwa makatatayong mag-isa.

v      at, saka, o, pati, ni, maging, ngunit, subalit, datapwat, pero, atb.

At, saka, pati – ginagamit kung nais lamang nating idagdag o isingit ang ikalawang salita o parirala o sugnay sa nauuna.

      Hal. Masustansyang pagkain ang prutas at gulay.

 

O, ni, at maging -  tinatawag na mga pangatnig na pamukod sa dahilang pinagbubukod nito ang mga kaisipang ating pinag-uugnay

      Hal. Ni saktan ni pagalitan ay hindi ko ginawa sa’yo.

 

Ngunit, subalit, datapwat, bagamat, at pero – ay tinatawag  na mga pangatnig na panalungat. Sinasalungat ng ikalawang kaisipan ang ipinahahayag ng nauuna.

      Hal. Bata pa si Red subalit siya’y responsible na.

 

     2.  nag-uugnay ng di-magkatimbang na salita, parirala, o sugnay.

v      Kung, kapag, pag, dahil sa, sapagkat, palibhasa, kaya, kung gayon, at sana

Kung, kapag, at pag – pangatnig na panubali.

      Hal. Uuwi ako kapag kasama ka.

Dahil sa, sapagkat, palibhasa – nagpapakilala ng sanhi o dahilan; Tinatawag na mga pangatnig na pananhi

Hal. Palibhasa’y matalino, hindi nag-aaral sa Ben.

                Kaya, kung gayon at sana – mga pangatnig na panlinaw;

             0 ginagamit upang  bigyang –diin o linaw ang kaisipang hatid ng

             sugnay na di-makapag-iisa.

                        Hal. Kung nag-aral ako, hindi sana ako bumagsak