Make your own free website on Tripod.com

mamsha.com

Blank page

Home
Essay Criteria
Mangrove Planting Important Documents
Debate Criteria
Powerpoint Criteria
Kapayapaan
KABATAAN
Tayutay
Tanging Pamana
Halimbawa ng Silabus (Syllabus)
Pang - Uri (Kayarian at Kaantasan)
Pagpapalwawak ng pangungusap
Iba't Ibang Pagpapahayag
Paglalarawan
Paglalahad
Pangangatwiran
Talumpati
Noli Me Tangere
Pangungusap at kayarian
Pang-abay
Ponemang Suprasegmental
Pagbabagong Morpoponemiko
Tungkol kay mamsha
Favorite Links
Tawagan ako
Pamilya ko
Vacation Photo Album
Pangatnig
Pang - uri
Wastong Gamit ng Salita

Enter subhead content here

Pamantasan ng Ateneo de Zamboanga
Hayskul
Kagawaran ng Filipino
BALANGKAS NG MGA PROYEKTO
Filipino - IV
Taong Panuruan 2007 – 2008
PAGBASA/PAGSULAT PAKIKINIG/PAGSASALITA
Unang Markahan
Sulatin 15% (Paglalarawan)
Pamagat: Sariling Pamagat
Diskripsyon: Mga sulating
naglalarawan sa sarili
Layunin: Masining na
Nakapaglalarawan gamit
ang mga idyoma
Panahong Itinakda: Isang Linggo
(Pagbubuo at pagsusumite)
Kagamitan: Bondpaper, Kompyuter
Pamantayan: Organization ng mga
Ideya - 25%
Pagkakabuo - 25%
Nilalaman - 50%
KABUUAN 100% Sabayang Bigkasan (Recitation) 15%
Diskripsyon: Isang masining na
pagtatanghal ng
sabayang pagbigkas
Layunin: Masining at matamang
naipapahayag at
nabibigyang-interpretasyon
ang piyesa ayon sa
itinakdang pamantayan.
Panahong Itinakda: Isang Buwan
(Pagsasaulo at Pagtatanghal)
Pamantayan: Pagtatanghal - 40%
Pagbigkas - 30%
Pagharap sa
entablado - 15%
Kasuotan - 15%
KABUUAN 100%

IKALAWANG MARKAHAN
Sulatin 15% (Pagsasalaysay)
Pamagat: Sariling Pamagat
Diskripsyon: Pagbuo ng isang papel
batay sa itinakdan
tema.
Layunin: Nakabubuo ng isang
mabisang papel ayon sa
itinakdang tema gamit ang
mga tayutay.
Panahong Itinakda: Isang Linggo
(Pagbubuo at pagsusumite)
Kagamitan: Bondpaper, Kompyuter

Talumpatian (Recitation) 15%
Diskripsyon: Pagtatalumpati ng bawat
mag-aaral sa klase
Layunin: Nagagamit ng mga mag-aaral
ang mga kakayahan at kasa-
nayan sa mabisang pagbigkas
at malinaw na pagpapahayag.
Panahong Itinakda: Isang buwang
(Pagsasaulo at pagbigkas)
Pamantayan: Pagsasaulo - 5
Boses - 5
Pagbigkas - 5
Pagkanatural/ kumpas
at pagpapahayag ng
Damdamin - 5
Pagharap sa entablado - 5
KABUUAN 25%
PAGBASA/PAGSULAT PAKIKINIG/PAGSASALITA
Ikatlong Markahan
Sulatin 15% (Paglalahad)
Pamagat: Sariling Pamagat
Diskripsyon:Isang kalipunan ng mga
malikhaing lathalain/akda.
Layunin: Nalilinang ang kasanayan
sa pagsusulat ng tula,
maikling kwento, sanaysay
at iba pang akdang
pampanitikan.
Panahong Itinakda: Isang Markahan
(Pagbubuo at pagsusumite)
Kagamitan: Bondpaper,
Kompyuter Malikhaing Pagbasa (Recitation) 15%
Diskripsyon: Isang malikhaing pagbasa
sa itinakdang akda.
Layunin: Nalilinang ang kakayahan sa
mabisa at masining na pagbasa.
Panahong Itinakda: Dalawang Linggo –
Pag-eensayo at
Pagtatanghal
Pamantayan: Pagkamalikhain - 25%
Tinig - 15%
Pagbigkas - 30%
Pagtatanghal - 30%
KABUUAN 100%

Ikaapat na Markahan
Sulatin 15% (Pangangatwiran)
Pamagat: Sariling Pamagat
Diskripsyon: Mga talumpati ng isang
nagtatapos.
Layunin: Naihahayag ang saloobin
bago magtapos sa Hayskul
sa pamamagitan ng isang
talumpati.
Panahong Itinakda: Isang Linggo
(Pagbubuo at pagsusumite)
Kagamitan: Bondpaper,
Kompyuter

Dagliang Pananalumpati (Recitation) 15%
Diskripsyon: Pagsagot sa napiling
katanungan sa loob ng
itinakdang oras sa
pamamagitan ng isang
mabisang pagtatalumpati.
Layunin: Nalilinang ang kakayahan sa
pagbuo ng karampatang
kasagutan sa tanong na napili.
Panahong Itinakda: Isang Linggo
Pamantayan: Nilalaman - 40%
Kaisahan ng Idea - 30%
Tinig - 15%
Katauhan sa
Tanghalan - 15%
KABUUAN 100%


Mga Iba Pang Proyekto:
• Panayam
• Pangkatang/isahang pag-uulat
• Dula-dulaan
• Debate o Pagtatalo
• Komiks Strip
• Dayalogo o Usapan

Enter content here

Enter content here

Enter content here

Enter supporting content here